Logo Eliomys

Doelstelling
De Eikelmuis bereikt in West-Vlaanderen de noordgrens van haar areaal. Het is een soort van oude boomgaarden, houtkanten, bosranden en rommelhoekjes.
De soort gaat de laatste decennia sterk achteruit, vooral op het platteland. Momenteel is ze in West-Vlaanderen enkel nog in het uiterste zuiden en westen te vinden, met een voorpost in de duinen van de Westkust.
Het verdwijnen van leefgebied is een belangrijke factor, naast versnippering van de al kleine populaties door drukkere wegen, groenarm bebouwd gebied en intensief agrarisch gebied.
Mogelijk speelt ook predatie of competitie met de Bruine rat een rol.

Het project Eikelmuis wil de huidige populaties beter beschermen door het verbeteren van het biotoop op de bestaande vindplaatsen en het opheffen van versnipperde barrieres met extra aanplantingen.
Ook sensibiliseren van eigenaars met geschikt leefgebied behoort tot het pakket maatregelen. Zij kunnen bij het beheer van hun terrein rekening houden met de eisen van de Eikelmuis naar voedselaanbod, dekking en winterslaapmogelijkheden.
Voor particulieren en landbouwers zijn landschaps(bedrijfs)plannen een ideaal instrument. Verder mikken we ook op afspraken met beheerders van grote lijnvormige infrastructuren (bv. Infrabel, Agentschap Wegen & Verkeer) of groenschermen rond bedrijventerreinen.
Tenslotte spreekt het voor zich dat beheerders van natuurterreinen ook hun gebieden eikelmuisvriendelijk(er) kunnen inrichten.

Het doel is verder om een ononderbroken leefgebied te creeeren tussen Kortrijk('t Hoge) en het centrum van Moeskroen (of verder tot in Rijsel) waar nog een leefbare populatie voorkomt.
Er wordt intensief samengewerkt met de Zoogdierenwerkgroep van Natuurpunt die ook de monitoring van de maatregelen uitvoert.
De provincie biedt ondersteuning via het ter beschikking stellen van materiaal, het organiseren van netwerkmomenten en het financieren van beplantingsacties.


«-- Terug